Professionele opvang voor uw kind

nieuw_coronavirus.png

Vragen en antwoorden nieuw coronavirus COVID-19 en noodopvang

De overheid heeft vergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kinderopvang en het basisonderwijs in Nederland waren tot en met 8 mei 2020 gesloten. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen en de kinderopvang weer gedeeltelijk open en vanaf 8 juni weer volledig.

Veel gestelde vragen en antwoorden

publicatiedatum: 11 juni 2020

Hieronder een antwoord op de veel gestelde vragen van ouders. We doen ons uiterste best om deze informatie actueel te houden. We houden de officiële berichtgeving van de overheid, het RIVM en de GGD nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig passende maatregelen.


Compensatie voor ouders

De compensatieregeling van de overheid is voor ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen. Informatie over betaling van de compensatie door de overheid: www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Coronavirus

Algemeen


 Compensatieregeling

Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang, hun factuur ook nu volledig blijven betalen en kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn voor ouders geen kosten verbonden. 

Over welke periode hebben we het als we het over ‘de sluiting van de kinderopvang’ hebben?
Antwoord: De periode van 16 maart 2020 tot en met in elk geval 28 april 2020. Op 21 april is meer bekend over de maatregelen na 28 april. Mogelijk wordt de sluitingsperiode van verlengd.

Wat als de kinderopvang ook na 28 april gesloten blijft?
Antwoord: Dan loopt ook de compensatieregeling door. Het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april wordt in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de sluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?
Antwoord: Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen kinderopvangtoeslag ontvangt van de Belastingdienst en ook geen subsidie van uw gemeente.

Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?
Antwoord: Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u de eigen bijdrage in één keer teruggestort aan het einde van de sluitingsperiode van de kinderopvang. De Sociale Verzekeringsbank betaalt uit op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. Het bedrag over de periode 16 maart tot en met 28 april wordt in één keer uitbetaald in juni of juli. Bij verlenging na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment. SRK betaalt zo spoedig mogelijk het deel boven het maximum uurbedrag van de kinderopvangtoeslag. Meer informatie: www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of de kinderopvangorganisatie?
Antwoord: De overheid vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurbedrag van de kinderopvangtoeslag. SRK betaalt het deel terug boven dit maximum uurbedrag tot het uurtarief op uw factuur. Als u de factuur gewoon bent blijven betalen, loopt de betaling van de kinderopvangtoeslag aan u al gewoon door.

Wat is het maximum uurbedrag?
Antwoord: Het maximum uurbedrag is het uurbedrag waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag betaalt. De maximum uurbedragen voor 2020 zijn voor dagopvang €8,17 en voor buitenschoolse opvang €7,02.

Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?
Antwoord: Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, zal de overheid het deel tot het maximum uurbedrag zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’).
De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst met peildatum 6 april 2020. Daarom zullen ouders bij benadering worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders. Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst.

Ik wil geen compensatie van mijn kosten; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?
Antwoord: Dat is een bijzonder gebaar dat wij erg waarderen. U kunt bij ons aangeven dat u afziet van compensatie door SRK van het deel boven het maximum uurbedrag van de kinderopvangtoeslag. U kunt ons dat per mail laten weten. Wij zorgen ervoor dat het bedrag besteed wordt aan spelmateriaal op het kindercentrum van uw kind(eren).
Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt. Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zullen wij uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

Wat is een gemeentelijke bijdrage?
Antwoord: Dat is een tegemoetkoming in de kosten voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (peuteropvang of peuterspeelzaal) of kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan ons. Wij sturen u maandelijks een factuur voor het deel dat u zelf moet betalen, dat is uw eigen bijdrage.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?
Antwoord: De gesprekken hierover met de gemeente zijn nog niet afgerond. Nog even geduld graag. Voor de teruggave van uw eigen bijdragen is wel belangrijk dat u de rekeningen door bent blijven betalen.

Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?
Antwoord: Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst te wijzigen. Dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?
Antwoord: Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?
Antwoord: U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?
Antwoord: Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), kunnen wij noodopvang verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt, net als het recht op compensatie van de eigen bijdrage én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.

Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?
Antwoord Neem contact op met onze afdeling financiën en vraag advies. E-mail: financieel@kinderopvang-plein.nl

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?
Antwoord: Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen het ministerie SZW, de branche organisaties BK en BMK en de ouderorganisatie BOinK wordt gesproken over alle ouders. Dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan is de SRK garantieregeling  van toepassing. Meer informatie: www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang
Wij willen graag inzicht om welke ouders het gaat. Dus als u nog niet bij ons bekend bent, wilt u zich dan melden? Stuur een mail naar plaatsingen@kinderopvang-plein.nl Wij houden u dan persoonlijk op de hoogte. Wij adviseren u om alsnog met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen. Dit doet u bij de Belastingdienst.

Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?
Antwoord: Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met cruciaal beroep al klant bij ons bent en de factuur heeft betaald, wordt u net als alle andere ouders gecompenseerd voor uw eigen bijdrage. Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het opvangcontract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden


 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor kinderopvang?
Antwoord: Ja, dus:

  • betaal de factuur voor de kinderopvang, zoals u dat altijd doet.
  • pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u uw recht op kinderopvang en de kinderopvangtoeslag en wordt de toeslag doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Zo houdt u recht op kinderopvang en doorbetaling van de kinderopvangtoeslag. Landelijk worden afspraken gemaakt hoe dit achteraf financieel te repareren. SRK volgt deze afspraken.

Ik werk in een cruciaal beroep en mijn kind gaat naar de noodopvang, maar heeft nu klachten. Mag ik mijn kind toch brengen?
Antwoord: Nee, uw kind mag met klachten niet naar de noodopvang. Ook niet als het om een neusverkoudheid, hoesten of keelpijn gaat. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik werk in een cruciaal beroep; waarom moet ik dan toch mijn kind van de noodopvang ophalen
Antwoord: Wij vragen dit altijd als wij merken dat een kind toch klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten en keelpijn.

Ik ben pedagogisch medewerker. Hoe zit het met de kinderopvang van mijn eigen kind?
Antwoord: In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe. Dus als je de opvang van je kind niet in je eigen netwerk kunt regelen, kan het naar de kinderopvang.

Wat is het coronavirus?
Alle informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Lees hier meer.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding te voorkomen?
Antwoord: Net als bij andere virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, zijn de belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

• was regelmatig uw handen met zeep
• hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• gebruik papieren zakdoekjes.

Sinds 9 maart geldt de extra maatregel om geen handen meer te schudden. Deze maatregel van RIVM nemen wij in onze kindercentra over.

Wat doen jullie in de kindercentra om verspreiding te voorkomen?
Antwoord: Uit voorzorg besteden we in alle kindercentra extra aandacht aan hygiëne. Dit doen we de komende tijd ook samen met de kinderen. Voor medewerkers met klachten geldt hetzelfde als voor de kinderen: met klachten thuisblijven.


 

Hoe informeren jullie ouders?
Antwoord: Ouders informeren wij via zowel met de OuderApp als per mail.

Waarom ontvang ik alle berichten twee keer?
Antwoord: Omdat wij zeker willen weten dat wij alle ouders bereiken.

Waar kan ik terecht voor informatie?
Antwoord: Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de leidinggevende van uw kindercentrum. Algemene informatie vindt u op de websites:

Of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351
Voor meer vragen & antwoorden: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
Heeft u vragen over uw gezondheid of die van uw kinderen? Raadpleeg dan uw huisarts.

 


 

Voorbehoud: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De antwoorden zijn zorgvuldig samengesteld met de kennis van dat moment. Momenteel lopen er nog gesprekken tussen de branche-organisaties kinderopvang en de ouderorganisatie Boink met de overheid om e.e.a. voor ouders te regelen. Dat geldt ook voor gemeenten en onderwijs. Het kan dan ook gebeuren dat de definitieve afspraken op onderdelen afwijken van de antwoorden op de vragen. 

Algemeen

 

Click here for information in English

Information in English

Een vraag?

U kunt altijd terecht bij de leidinggevende van uw kindercentrum.

Meer weten?

Bellen?

Of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.