Professionele opvang voor uw kind

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

01 nov 2016

Minister Asscher heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingediend. Met het wetsvoorstel wordt de financiële toegankelijkheid van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang voor werkende ouders gelijkgeschakeld.

Werkende ouders krijgen dan ook recht op kinderopvangtoeslag voor de (huidige) peuterspeelzaal. Het aanbod voor kinderen van niet-werkende ouders, alleenverdieners en kinderen met een risico op een taalachterstand blijft gefinancierd via gemeenten. Gemeenten zijn en blijven ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het VVE-beleid (voor- en vroegschoolse educatie). Bedoeling is dat de nieuwe wet in 2018 van kracht wordt.

Daarnaast worden met het wetsvoorstel ‘Innovatie en kwaliteit kinderopvang’  de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijk getrokken.

Lees hier het wetsvoorstel.

  • Eveline van Waas
  • Ina-Boudier Bakkerstraat 2 en Roland Holstlaan 917-919
  • Voorhof
  • 2624 NX Delft
  • 06-58022431
  • www.kinderopvangeglantier.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang schoolvrije dagen vakantieopvang voorschoolse opvang kinderdagverblijf peuteropvang Delft
Direct inschrijven