Professionele opvang voor uw kind

Innovatie en Kwaliteit in 2018

04 jan 2018

De wet Innovatie Kwaliteit is een belangrijke stap naar een nóg betere kwaliteit van de kinderopvang. Wij zijn er klaar voor! Als kinderopvangorganisatie spelen wij altijd tijdig in op nieuwe wetgeving. De veranderingen konden dan ook goed in onze bestaande werkwijze worden opgenomen.

Klik hier om een korte film te starten met uitleg over de nieuwe kwaliteitseisen.

 

De veranderingen bestaan uit vier pijlers:

  1. De ontwikkeling van het kind staat centraal.
  2. Kinderopvang is veilig en gezond.
  3. Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk.
  4. Kinderopvang is een vak. We investeren in de kwaliteit van beroepskrachten.

Deze pijlers zijn vertaald naar 21 maatregelen, die in de periode van 2018 tot 2023 geleidelijk ingaan.

In de wet staan vier pedagogische doelen om de belangen en de ontwikkeling van het kind te waarborgen. Deze doelen staan al in onze pedagogische visie en zijn per kindercentrum uitgewerkt in een pedagogisch plan van aanpak. Zo weet u als ouder wat deze doelen in de praktijk betekenen.

Verder krijgt ieder kind een mentor. Dit is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is voor de ouders het vaste aanspreekpunt om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. In veel kindercentra was dit al praktijk. Vanaf 1 januari geldt dit voor al onze kindercentra. Het mentorschap is in onze werkwijze opgenomen.

Verder gaat het aantal vaste gezichten voor nuljarigen van drie naar twee. Dat betekent dat als het kind aanwezig is, er altijd minimaal één vast gezicht op de groep werkt. Ook hebben we het veiligheid- en gezondheidsbeleid aangescherpt. Ieder kindercentrum maakt voor de groepen een gezondheidsverslag en veiligheidsverslag. Al onze pedagogisch medewerkers krijgen training in bedrijfshulpverlening en kinder-EHBO. Het vierogenprincipe en het scheppen van een pedagogisch veilig klimaat zijn opgenomen in onze veiligheidscode en zit natuurlijk ingebed in ons handelen. Pedagogisch medewerkers zijn beroepskrachten, handelen met gezond verstand, worden getraind en vragen ouder/verzorgers om vooral mee te denken met onze pedagogiek en kwaliteit tijdens de vele gesprekken.

Overige maatregelen worden geleidelijk ingevoerd. Achter de schermen werken we hier hard aan. Zo verandert per 1 januari 2019 de beroepskracht-kindratio (het aantal kinderen per pedagogisch medewerker) voor nuljarigen en 7-pluskinderen. Dit heeft gevolgen voor de kindplanning. Intussen worden pedagogisch medewerkers waar nodig bijgeschoold. Dit is onderdeel van het opleidingplan. Ons team van pedagogiek en kwaliteit volgt alle informatie op de voet, onderzoekt hoe de veranderingen het beste geïmplementeerd kunnen worden en overlegt met alle betrokkenen.  

Op de website Veranderingen Kinderopvang [link] van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan 6 video’s met uitleg over de maatregelen. Het SRK team kwaliteit en pedagogiek heeft hieraan meegewerkt en de collega’s zijn dan ook regelmatig te horen.

Meer lezen: www.veranderingenkinderopvang.nl of www.boink.nl
Vragen: ikk@kinderopvang-plein.nl