Professionele opvang voor uw kind

Kwaliteit

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is. Wij werken dan ook volgens de Wet Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Het Convenant beschrijft de eisen aan het pedagogisch beleidsplan, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, de groepsindeling, de huisvesting, de medezeggenschap van ouders, de veiligheid, de gezondheid en de kwaliteit van de medewerkers. Elk kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur. Deze toetst of het kindercentrum aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De actuele GGD-inspectierapporten vindt u op de website van uw kindercentrum.

Beroepscode Kinderopvang

SRK werkt volgens de landelijke Beroepscode Kinderopvang. Hierin staan gedragsregels voor (pedagogisch) medewerkers. De Beroepscode maakt verder duidelijk wat kinderen, ouders en medewerkers van elkaar kunnen verwachten. De beroepscode is een middel om de veiligheid en daarmee de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen.  

Vierogenprincipe

Alle SRK kinderdagverblijven voldoen aan de wettelijke verplichting van het vierogenprincipe. Het betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Lees meer hierover in de download 'Vierogenprincipe' (in het blok 'meer weten' op deze pagina).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SRK hanteert verplicht de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode helpt ons goed te reageren bij signalen van geweld. U vindt de meldcodes in het blok 'meer weten' op deze pagina.

Veilig spelen

Onze kindercentra voldoen aan alle eisen op het gebied van:

  • brandveiligheid
  • voedselveiligheid
  • veiligheid van speeltoestellen en meubilair.

Verschillende instanties zien hier streng op toe. Elk kindercentrum maakt bovendien een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Deze RIE brengt risico's in beeld in en om het kindercentrum en daarop nemen we maatregelen om die risico’s terug te dringen. De RIE ligt ter inzage in elk kindercentrum.

Privacyreglement

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en die van uw kind. Lees meer hierover in ons privacyreglement.

Tevredenheidsonderzoeken

verbetermeterMet de Verbetermeter houden we continu de vinger aan de pols. Dat gebeurt op verschillende momenten; na de wenperiode, jaarlijks en aan het eind van de opvangperiode. De eindevaluatie vindt ook plaats bij de overstap van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang, of bij overstap naar een ander kindercentrum. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van onze kinderopvang te toetsen. We bespreken de resultaten met de oudercommissies en gaan ermee aan de slag.

Klacht, tip, suggestie of verbeterpunt

Heeft u een klacht? U kunt altijd terecht bij de pedagogisch medewerker of de clustermanager. Lost een gesprek uw klacht niet afdoende op of heeft u een andere klacht? Maak dan gebruik van het klachtenformulier. Of heeft u een tip, suggestie of verbeterpunt? Laat het ons weten en gebruik dan een speciaal formulier.

geschillencommissie.pngWe hebben voor die gevallen een duidelijke klachtenprocedure. SRK is bovendien aangesloten bij  de Geschillencommissie Kinderopvang.

Governance code

SRK houdt zich aan de Governance code kinderopvang; de richtlijn voor integer en transparant bestuur & toezicht. Klik op de link om de governance code   in te zien.

 

Waar wij voor staan

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra