Volg ons op:
Professionele opvang voor uw kind

Waar wij voor staan

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra

Kwaliteit

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is. Wij werken dan ook volgens de Wet Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Het Convenant beschrijft de eisen aan het pedagogisch beleidsplan, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, de groepsindeling, de huisvesting, de medezeggenschap van ouders, de veiligheid, de gezondheid en de kwaliteit van de medewerkers. Elk kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur. Deze toetst of het kindercentrum aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De actuele GGD-inspectierapporten vindt u op de website van uw kindercentrum.

ISO-9001 en HKZ-gecertificeerd

SRK is ISO-9001 en HKZ gecertificeerd. Dit is het kwaliteitskeurmerk van de kinderopvang. gb 13dDie kwaliteit wordt regelmatig door het Keurmerkinstituut gecontroleerd. Bij  Meer weten vindt u een overzicht van onze gecertificeerde kindercentra. Nieuwe kindercentra worden bij de volgende jaarlijkse, externe certificeringsronde meegenomen.

 gb 16f

Beroepscode Kinderopvang

SRK werkt volgens de landelijke Beroepscode Kinderopvang. Hierin staan gedragsregels voor (pedagogisch) medewerkers. De Beroepscode maakt verder duidelijk wat kinderen, ouders en medewerkers van elkaar kunnen verwachten. De beroepscode is een middel om de veiligheid en daarmee de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen.  

Vierogenprincipe

Alle SRK kinderdagverblijven voldoen aan de wettelijke verplichting van het vierogenprincipe. Het betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Lees meer hierover in de download 'Vierogenprincipe' (in het blok 'meer weten' op deze pagina).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SRK hanteert verplicht de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode helpt ons goed te reageren bij signalen van geweld. U vindt de meldcodes in het blok 'meer weten' op deze pagina.

Veilig spelen

Onze kindercentra voldoen aan alle eisen op het gebied van:

  • brandveiligheid
  • voedselveiligheid
  • veiligheid van speeltoestellen en meubilair.

Verschillende instanties zien hier streng op toe. Elk kindercentrum maakt bovendien een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Deze RIE brengt risico's in beeld in en om het kindercentrum en daarop nemen we maatregelen om die risico’s terug te dringen. De RIE ligt ter inzage in elk kindercentrum.

Privacyreglement

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en die van uw kind. Lees meer hierover in ons privacyreglement.

Tevredenheidsonderzoeken

Regelmatig onderzoeken we of onze klanten tevreden zijn. Zowel tijdens de opvang, als aan het eind van de opvangperiode. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van onze kinderopvang te toetsen. We bespreken de resultaten met de oudercommissies en gaan ermee aan de slag.

Klacht, tip, suggestie of verbeterpunt

Heeft u een klacht? U kunt altijd terecht bij de pedagogisch medewerker of de clustermanager. Lost een gesprek uw klacht niet afdoende op of heeft u een andere klacht? Maak dan gebruik van het klachtenformulier. Of heeft u een tip, suggestie of verbeterpunt? Laat het ons weten en gebruik dan een speciaal formulier.

We hebben voor die gevallen een duidelijke klachtenprocedure. Verder zijn wij aangesloten bij de Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang (voor ouders en oudercommissies) en bij de Geschillencommissie Kinderopvang (voor ouders).