Professionele opvang voor uw kind

Kwaliteit

Uw kind is bij ons in goede handen. Wij werken dan ook volgens de Wet Kinderopvang. De wet beschrijft eisen rondom de pedagogiek, veiligheid en gezondheid. De gemeentes toetsen de kwaliteit van de kindercentra. Zij zetten GGD-inspecteurs in die een documentenonderzoek doet én met de medewerkers in gesprek gaat. In het inspectierapport worden de bevindingen beschreven. Dit rapport vindt u op de website van uw kindercentrum.

Veiligheid en gezondheid

SRK en haar merken werken met een veiligheidscode, gezondheidscode en beroepscode. Hierin staan allerlei afspraken vanuit wet en regelgeving én zaken die wij belangrijk vinden. Ieder kindercentrum maakt ook nog haar eigen veiligheid -en gezondheidsverslag.

We beschrijven in de codes en verslagen verschillende soorten risico's en afspraken. Belangrijke onderdelen zijn: het vierogenprincipe, grensoverschrijdend gedrag, incidenten, brandveiligheid, persoonlijke -en bedrijfshygiëne. Deze codes kunt u opvragen bij uw kindcentrum.

Kwaliteitsinstrumenten

Met onze kwaliteitsinstrumenten krijgen we inzicht in uw tevredenheid over onze dienstverlening, klachten en incidenten. 

verbetermeter

Met de verbetermeter zien we continue waarin we kunnen verbeteren. Met deze resultaten krijgen we vele belangrijke inzichten en kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. Deze resultaten zijn voor medewerkers inzichtelijk en ze worden besproken met oudercommissies, ouderraad, Raad van Toezicht en GGD. Vanwege de privacy gebeurt dit geanonimiseerd.

Heeft u een klacht? U kunt altijd terecht bij de pedagogisch medewerker of de clustermanager. Lost een gesprek uw klacht niet afdoende op of heeft u een andere klacht? Maak dan gebruik van het klachtenformulier.

Heeft u een tip, suggestie of verbeterpunt? Laat het ons weten en gebruik dan een speciaal formulier.

geschillencommissie.pngWe hebben voor die gevallen een duidelijke klachtenprocedure. SRK is bovendien aangesloten bij  de Geschillencommissie Kinderopvang.

Governance code & privacy

SRK houdt zich aan de Governance code kinderopvang; de richtlijn voor integer en transparant bestuur & toezicht. Klik op de link om de governance code in te zien. 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens die per 25 mei 2018 overgaat in de Algemene Verordening gegevensbescherming.

SRK privacyreglement
SRK privacy policy

Wetgeving & toetsing

Vanuit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang zijn er voor de periode 2018-2023 nieuwe maatregelen geïntroduceerd. In samenwerking met de ministeries en onze brancheverening voeren wij deze maatregelen door.
De wet Harmonisatie is ook op 1 januari 2018 ingegaan. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op: www.veranderingenkinderopvang.nl 

SRK en haar merken hebben een interne audit-cyclus om te toetsen of onze afspraken helder en goed uitvoerbaar zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra